ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

 

  • ตามกฎหมาย เมื่อกิจการมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปก็ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนนายจ้างต่อสำนักงานประกันสังคม ณ.พื้นที่ที่กิจการตั้งอยู่  หากท่านต้องการใช้บริการกับเรา ท่านต้องเตรียมเอกสารดังนี้
  • Download เอกสารขึ้นทะเบียนประกันสังคม
  • ด้วยราคาค่าบริการ 2,500 บาทสำหรับลูกค้ากทม. ลูกค้าต่างจังหวัด = 1,500 บาท เฉพาะจัดเตรียมเอกสารลูกค้ายื่นเองที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ตามที่สำนักงานของกิจการท่านตั้งอยู่
  • พร้อมเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในบ้าน&ที่ดินที่ตั้งสำนักงาน ประกอบสัญญาให้ครบถ้วน เช่นสำเนาโฉนดที่ดินหน้า&หลัง