จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม

จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม(Association Registration Service)

ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพานิชย์                   

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 78 บัญญัติความหมายของสมาคมไว้ว่าการก่อตั้งสมาคมเพื่อกระทำการใดๆ อันมีลักษณะ ต่อเนื่อง ร่วมกันและมิใช่เป็นการหากกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ต้องมี ข้อบังคับและจดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ แสดง ให้เห็นว่าการก่อตั้ง

สมาคมจะมีลักษณะ

 1. เป็นการรวมตัวของกลุ่มบุคคล
 2. เพื่อกระทำการใดๆ เป็นการต่อเนื่องไม่ใช่ทำกันเพียงชั่วคราว แล้วเลิกไป
 3. เป็นแนวทางปฏิบัติ
 4. ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม  

 1. การยื่นคำขอตามแบบ ส.ค.1 ให้ผู้จะเป็นสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ยื่นคำขอตามแบบ ส.ค.๑ ณ.สำนักงานเขตสำหรับในกรุงเทพมหานคร หรือที่ว่าการอำเภอ/กิ่งอำเภอ สำหรับในจังหวัดอื่นที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมจัดตั้งขึ้น
 2. เอกสารประกอบการยื่นขอ
  1. ข้อบังคับของสมาคม
  2. รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่าสิบคน
  3. รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นกรรมการของสมาคม
  4. รายงานการประชุมก่อตั้งสมาคม
  5. แผนผังที่ตั้งสังเขปของสมาคมทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี)
  6. หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ของสมาคม
  7. สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นท่างราชการออกให้และภาพถ่านสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จะเป็นสมาชิกและจะเป็นกรรมการของสมาคม
  8. สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การตามกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติ ในกรณีสมาคมมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับงานของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ
  9. เอกสารอื่นๆ เช่น
   • บันทึกคำให้การฐานะและความประพฤติของผู้จะเป็นกรรมการของสมาคมตามแบบที่กำหนด
   • หนังสือรับรองผู้จะเป็นกรรมการของสมาคม (กรณีไม่ต้องสอบปากคำ)
   • กรรมการสมาคมที่เป็นบุคคลต่างด้าว สำนักงานเขตหรืออำเภอต้องส่งข้อมูลบุคคลไปตรวจสอบประวัติฐานะ และความประพฤติ ที่สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติและสถานฑูตของประเทศที่บุคคลนั้นถือสัญชาติอยู่
   • หนังสืออนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศไทย กรณีสมาคมมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือส่งเสริมการกีฬา
   • หนังสืออนุญาตให้ใช้ชื่อหรือตราสัญลักษณ์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับสมาคม            

ข้อบังคับสมาคมเป็นแนวทางปฏิบัติของกรรมการและสมาชิกของสมาคม และรายการในข้อบังคับสมาคมอย่างน้อยต้องมีรายการต่อไปนี้

 1. ชื่อสมาคม เป็นการระบุชื่อเฉพาะของสมาคมนั้นๆ ลัจะต้องมีคำว่า สมาคม ประกอบด้วย
 2. วัตถุประสงค์ของสมาคม เป็นรายการแสดงให้เห็นว่า สมาคมที่ตั้งขึ้นมามีเป้าหมายจะกระทำในกิจการใดแน่ชัด
 3. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และที่ตั้งสำนักงานสาขาทั้งปวง เป็นรายการแสดงสถานที่ตั้งสำนักงานใหญาของสมาคม และที่ตั้งสำนักงานสาขา
 4. วิธีรับสมาชิก และการขาดสมาชิกภาพ เป็นรายการแสดงถึงวิธีการจัดหาสมาชิกและการขาดจากการเป็นสมาชิกของสมาคมนั้นๆ
 5. อัตราค่าบำรุง เป็นการกำหนดอัตราค่าบำรุงสมาคมที่สมาชิกจะต้องชำระให้แก่สมาคมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการของสมาคมแต่ละแห่ง
 6. ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการของสมาคม เนื่องจากในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใหม่นี้ กำหนดให้การบริหารของสมาคมต้องกระทำในรูปคณะกรรมการเท่านั้น จึงกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนกรรมการของสมาคม การตั้งกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ
 7. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการสมาคม การบัญชี และทรัพย์สินของสมาคม เป็นการกำหนดถึงวิธีการบริการสมาคม การจัดทำบัญชี และทรัพย์สินของสมาคม ว่าต้องทำอย่างไร สามารถตรวจสอบได้ในแต่ละปี
 8. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ เป็นการกำหนดถึงกำหนดเวลาและวิธีการประชุมใหญ่ของสมาคมได้ชัดแจ้ง