จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล(Limited Partnership Registration Service)

ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์

อันว่าสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่ สองคน ขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระทำกิจการร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปัน กำไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทำนั้น ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาลงหุ้นด้วยในห้างหุ้นส่วน สิ่งที่นำมาลงด้วยนั้น จะเป็นเงินหรือทรัพย์สินสิ่งอื่นหรือลงแรงงานก็ได้ ในเมื่อมีกรณีเป็นข้อสงสัย ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสิ่งซึ่งนำมาลงหุ้นด้วยกันนั้นมีค่าเท่ากัน อันห้างหุ้นส่วนนั้น กำหนดเป็นสองประเภท คือ

 1. ห้างหุ้นส่วนสามัญอันว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนั้น คือห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนต้องรับผิดร่วมกันเพื่อหนี้ทั้งปวงของหุ้นส่วนโดยไม่มีจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ
 2. ห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งมีหุ้นส่วน 2 จำพวก ดังนี้
  • หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด ได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งรับผิดจำกัดเพียงจำนวนงินที่ตนรับว่าจะลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น
  • หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด ได้แก่ หุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งรับผิดในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน 

ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ

 1. ชื่อห้างหุ้นส่วน(ขั้นตอนการจองชื่อเหมือนกับการจองชื่อบริษัท เข้าไปที่ จองชื่อ On Line)
 2. วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วน
 3. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสาขาทั้งปวง
 4. ชื่อและที่สำนักกับทั้งอาชีวะของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกๆ คน ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดมีชื่อยี่ห้อก็ให้ลงทะเบียนทั้งชื่อและยี่ห้อด้วย
 5. ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ในเมื่อได้ตั้งแต่งให้เป็นผู้จัดการแต่เพียงบางคน
 6. ถ้ามีข้อจำกัดอำนาจของหุ้นส่วนผู้จัดการประการใดให้ลงไว้ด้วย
 7. ตราซึ่งใช้เป็นสำคัญของห้างหุ้นส่วน

ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

 1. ชื่อห้างหุ้นส่วน (ขั้นตอนการจองชื่อเหมือนกับการจองชื่อบริษัท เข้าไปที่ จองชื่อ On Line)
 2. ข้อแถลงความว่าเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด และวัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนั้น
 3. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสำนักงานสาขาทั้งปวง
 4. ชื่อ ยี่ห้อ สำนัก และอาชีวะของผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด และจำนวนเงินซึ่งเขาเหล่านั้นได้ลงหุ้นด้วยในห้างหุ้นส่วน
 5. ชื่อ ยี่ห้อ สำนัก และอาชีวะของผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด
 6. ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
 7. ถ้ามีข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการอันจะผูกพันห้างหุ้นส่วนนั้นประการใดให้ลงไว้ด้วย

โดยสรุปสิ่งที่ต้องเตรียมในการจดจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

 1. ใบจองชื่อที่ผ่านการอนุมัตจากนายทะเบียน
 2. วัตถุประสงค์ ในการทำธุรกิจห้างหุ้นส่วน
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นทุกคน ซึ่งต้องแสดงรูปบัตรที่ชัดเจน
 4. กำหนดทุนจดทะเบียน และจำนวนเงินซึ่งเขาเหล่านั้นได้ลงหุ้นด้วยในห้างหุ้นส่วน
 5. ทะเบียนบ้าน ที่ตั้งสำนักงาน พร้อมแผนที่
 6. ตรายาง(ถ้ามี)ที่มีชื่อถูกต้องตรงตามที่ขอจดทะเบียน

บริการอื่นเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน ได้แก่

แก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วน

 • ชื่อห้างหุ้นส่วน
 • ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา
 • ผู้เป็นหุ้นส่วน
 • หุ้นส่วนผู้จัดการ
 • ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ
 • ตราของห้างหุ้นส่วน
 • รายการอื่นๆ ที่เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ
 • แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วน
 • ควบห้างหุ้นส่วน
 • แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
 • เลิกห้างหุ้นส่วน
 • เสร็จการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน