จดมูลนิธิ

จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ(Foundation Settle up Service)    

    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนที่ 3 มูลนิธิ มาตรา 110 – 136 บัญญัติไว้เกี่ยวกับมูลนิธิโดยละเอียดซึ่งจะขอสรุปดังนี้ มูลนิธิ ได้แก่ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะสำหรับ วัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษาหรือ เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่น โดยมิได้ มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน และได้จดทะเบียนตามบทบัญญัติ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การจัดการทรัพย์สินของมูลนิธิต้องมิใช่เป็นการหาผลประโยชน์ เพื่อบุคคลใดนอกจากเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นเอง

การยื่นคำขอจดทะเบียน (กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนมูลนิธิ)

ให้ผู้ประสงค์จะขอจัดตั้งมูลนิธิยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิตามแบบ ม.น.๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่สำนักงานใหญ่ของ

มูลนิธิจะจัดตั้งขึ้น โดยในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ.สำนักงานเขต ส่วนในจังหวัดอื่นให้ยื่น ณ ที่ว่าการอำเภอ พร้อมทั้งหลักฐานดังต่อไปนี้ จำนวน 3 ชุด

 1. รายชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรายการทรัพย์สินที่จะจัดสรรสำหรับมูลนิธิ
 2. รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิทุกคน
 3. ข้อบังคับของมูลนิธิ
 4. คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินแก่มูลนิธิของเจ้าของทรัพย์สินตาม (1) ที่มีผลตามกฎหมาย
 5. สำเนาพินัยกรรม ในกรณีที่การขอจดทะเบียนมูลนิธิหรือการจัดสรรทรัพย์สินสำหรับมูลนิธิตาม(1) เกิดขึ้นโดยผลของพินัยกรรมนั้น
 6. สำเนาภาพถ่ายบัตรจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่น และสำเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านของบุคคลตาม (1) และ (2)
 7. แผนผังโดยสังเชปแสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และที่ตั้งสำนักงานสาขาทั้งปวง (ถ้ามี)
 8. หนังสืออนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้ใช้สถานที่ตาม (7)
 9. สำเนารายงานการประชุมจัดตั้งมูลนิธิ (ถ้ามี)

การใช้ชื่อมูลนิธิตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้

 1. ต้องเป็นภาษาไทยที่ไม่มีความหมายหยาบคาย หากประสงค์จะใช้ชื่อต่างประเทศ ให้เขียนทับศัพท์เป็นอักษรไทยและอาจกำกับภาษาต่างประเทศนั้นไว้ด้วยก็ได้
 2. ในกรณีใช้ชื่อบุคคลเป็นชื่อมูลนิธิ  ต้องยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้มาพร้อมกับคำขอจดทะเบียนตามข้อ 3 ด้วย
  • หนังสืออนุญาตให้ใช้ชื่อจากเจ้าของพระนาม เจ้าของชื่อ หรือทายาท
  • หนังสืออนุญาต จากสำนักราชเรขา ในกรณีที่ใช้พระนามพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอขึ้นไป
 3. ในกรณีที่ใช้ชื่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลใด  ต้องยื่นหนังสืออนุญาตให้ใช้ชื่อจากหนวยงานมาพร้อมคำขอจด

ข้อบังคับของมูลนิธิจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการมูลนิธิ และการจัดการทรัพย์สินและบัญชีของมูลนิธิดังนี้

 • อำนาจของคณะกรรมการของมูลนิธิในการใช้จ่ายทรัพย์สินที่เป็นทุนหรือดอกผลอันเกิดจากทุน
 • การเก็บรักษาทรัพย์สินของมูลนิธิ ที่แนทุนหรือดอกผลอันเกิดจากทุน

การดำเนินการของมูลนิธิ

ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ให้มูลนิธิรายงานผลการดำเนินงานต่อนายทะเบียนพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้

 1. รายงานการดำเนินกิจการของมูลนิธิในปีที่ผ่านมา
 2. บัญชีรายได้ รายจ่ายและสำเนางบดุลของมูลนิธิในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองความถูกต้องแล้ว
 3. สำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการของคณะกรรมการของมูลนิธิทุกครั้งในปีที่ผ่านมา

โดยสรุปหลักเกณฑ์ในการขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ

 • ผู้เริ่มก่อการจดทะเบียนมูลนิธิ
 • ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งมูลนิธิต้องมีอย่างน้อย 3 คน
 • ชาวต่างชาติสามารถเป็นผู้เริ่มก่อการจัดตั้งมูลนิธิได้ แต่ต้องมีคนไทยอย่างน้อย 1 คนในการเป็นผู้เริ่มก่อการด้วย
 • ผู้เริ่มก่อการจะเป็นคนเดียวกันกับคณะกรรมการมูลนิธิก็ได้

ทุนของมูลนิธิ

 • ต้องมีทุนจดทะบียนเป็นเงินสดไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ถ้าหากเป็นทรัพย์สินอย่างอื่น จะต้องเป็นเงินสดไม่น้อยกว่า 100,000 บาท
 • (ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการสังเคราะห์ ส่งเสริมการศึกษา การศาสนา การกีฬา ค้นคว้าเรื่องยาเสพติด หรือก่อตั้งขึ้นโดยหน่วยงานรัฐบาล)หากมีวัตถุประสงค์
 • ต่างจากนี้ต้องมีทุนจดทะเบียนเป็นเงินสดไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ถ้าหากเป็นทรัพย์สินอย่างอื่น จะต้องเป็นเงินสดไม่น้อยกว่า 250,000 บาท
 • ทรัพย์สินที่จะยกให้มูลนิธิเป็นทุนเริ่มแรก จะต้องเป็นทรัพย์สินไม่ติดภาระผูกพันและต้องเป็นของผู้บริจาคเท่านั้น
 • การดำเนินงานของมูลนิธิ
 • ต้องมีคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน
 • คณะกรรมการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
 • คณะกรรมการต้องกำหนดรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อนำส่งงบบัญชี และยื่นภาษี ภงด.55

การเลิกมูลนิธิ

 • ถ้ามูลนิธิต้องเลิกล้มไป ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ นิติบุคลอื่นที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 110 เท่านั้น