จด VAT

 

กิจการที่จะสามารถ ออกใบกำกับภาษีได้ และสามารถนำภาษีซื้อมาหักภาษีขายได้ ต้องเป็นกิจการที่ จดขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเสียก่อน โดยต้องยื่นจดที่กรมสรรพากรพื้นที่ ที่กิจการตั้งอยู่

เอกสารที่ต้องเตรียมในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม “ Download เอกสารจดVAT

ด้วยราคาค่าบริการ 2,500 บาทสำหรับลูกค้ากทม.

ลูกค้าต่างจังหวัด = 1,500 บาท เฉพาะจัดเตรียมเอกสารลูกค้ายื่นเองที่ สรรพากรจังหวัด ตามที่สำนักงานของกิจการท่านตั้งอยู่