บริการรับทำบัญชี

 

เรามีทีมงานบัญชีที่มีคุณภาพไว้คอยบริการลูกค้า

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 66 ซอยสวนผัก 44 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

สำนักงานสาขา 1 นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เลขที่ 14/9 ถนนพัฒนาการคูขวาง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

สำนักงานสาขา 2 ชลบุรี เลขที่ 124/84 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา 20230

สำนักงานสาขา 3 นครราชสีมา 68/2 ในเขต 15 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง เสิงสาง 30330

สำนักงานสาขา 4 หาดใหญ่ เลขที่……..

ก่อนตัดสินใจท่านสามารถอ่านและทำความเข้าใจกับเอกสารใบยืนยันการใช้บริการได้จาก

ลงนามเอกสารสัญญาจ้างบริการ พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน ส่งกลับก่อนให้บริการ

เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงินประจำปีที่ใช้บริการ

ค่าบริการ จัดทำบัญชี ราคาเริ่มต้น = 1,500+7%-3% = 1,560 บาท / เดือน และ ค่าบริการ ตรวจสอบบัญชี (รับเฉพาะลูกค้าทำบัญชีกับเราเท่านั้น)ราคาเริ่มต้น = 5,500-3% = 5,335 บาท / ปี

กรณีที่ต้องมีการปรับราคา เพื่อความเหมาะสม ทางทีมงานจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน

กรณีที่ต้องมีการปรับราคา เพื่อความเหมาะสม ทางทีมงานจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน

Free ( เฉพาะ SME สัญชาติไทย100% ที่ทำบัญชี และลงนามในหนังสือเสนองานบริการทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี แล้วเท่านั้น

Download หนังสือยืนยัน_บริการบัญชี” 

  1.ฟรี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านระบบ ออนไลน์

  2.ฟรี ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

  3.ฟรี ขอรหัสยื่นแบบทาง Internet กรมสรรพากร ภ.อ.01

  4.ฟรี ขอรหัสยื่นแบบ ทางInternet สำนักงานประกันสังคม

  5.ฟรี ขอรหัสยื่นงบการเงินระบบ Efiling กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  6.ฟรี ยื่นแบบภาษีรายเดือนทาง Internet ภงด.1,3,53 ภพ.30

  7.ฟรี ยื่นแบบสปส.1-10 รายเดือนทาง Internet รวมถึงการแจ้งเข้า-ออก พนักงาน

  8.ฟรี ค่าบริการทำบัญชี 2เดือนแรกสำหรับลูกค้า จดจัดตั้งใหม่กับเรา เท่านั้น

  9.ฟรี คอร์ส อบรม 1ครั้ง2คน (มูลค่า 3,900บาท/คน) หัวข้อในการอบรม 

“บัญชี & ภาษีเบื้องต้น” ได้แก่ภาษี หักณ.ที่จ่าย ภงด.1,3,53 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30, ภาษีนิติบุคคล ภงด.51,50 (งดให้บริการช่วงโควิด)

 10.ฟรี ตัวอย่างเอกสารทางบัญชี เบื้องต้นที่ ผู้ประกอบการรายใหม่ควรจัดทำ (แจกวันอบรม) (งดให้บริการช่วงโควิด)

สามารถจองที่นั้งอบรมได้ ผ่านช่องทาง Facebook เท่านั้น    ..คลิ๊กจองวันที่อบรม..

หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด รายการฟรี ข้อ 9 และ 10 ของดเป็นการชั่วคราว สามารถสงวนสิทธิไว้ใช้บริการหลังโควิดได้

เพิ่มเติม ค่าบริการ รายปี ราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าจดจัดตั้งใหม่

  1. ค่าบริการยื่นงบ ผ่านระบบ Efiling _กรมพัฒฯ =1,500 บาท/ปี
  2. ค่าบริการยื่นงบ ผ่านระบบ Efiling _กรมสรรพากร+นำส่าง ภงด.50 = 1,500 บาท/ปี
  3. ค่าบริการทำเอกสารรายงานการประชุม + ลงโฆษณาหนังสือพิมพ์+ยื่น บอจ.5 =1,500 บาท/ปี เฉพาะลูกค้าบริษัทเท่านั้น หจก.ไม่ต้องทำ
  4. ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ราคาเริ่มต้นที่  1,500 บาท/ปี
  5. ค่าบริการจัดทำ และนำส่ง ภงด.1ก (เงินได้ประจำปีพนักงาน กรมสรรพากร) ราคาเริ่มต้นที่ 1,500 บาท/ปี
  6. ค่าบริการจัดทำ และนำส่ง กท.20 (เงินได้ประจำปีพนักงาน ประกันสังคม) ราคาเริ่มต้นที่ 1,500 บาท/ปี
  7. ค่าบริการ จัดทำประมาณการครึ่งปี และนำส่ง ภงด.51 ประจำปี ราคาเริ่มต้นที่ 2,000 บาท/ปี

 ค่าบริการยังไม่รวม Vat 7% และสามารถหักณ.ที่จ่ายได้ 3% (นำส่งแบบ ภงด.53)

กระบวนการ การให้บริการ ด้านการจัดทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี

เริ่มจาก รับเอกสารทางบัญชีจากลูกค้า โดยลูกค้าจะจัดส่งเอกสารมาให้ทางบริษัทฯ ทุก ๆ ต้นเดือน พนักงานบริษัทฯตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนการจัดทำภาษี และบันทึกบัญชี

Input

ยื่นแบภาษี  ทางระบบ INTERNET                ตรวจเอกสาร/บันทึกบัญชี

แบบ ภงด.1,3,53,ประกันสังคม ไม่เกินวันที่ 15ของเดือน

แบบ ภพ.30 ไม่เกินวันที่ 23 ของเดือน

Output                                      ตรวจสอบบัญชี เข้างบการเงิน โดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)      

รายงานงบการเงิน                

นำส่งงบผ่านระบบ Efiling กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นำส่งงบ&ภงด.50 ผ่านระบบ Efiling กรมสรรพากร

ขอบเขตในการให้บริการ ทำบัญชีรายเดือน

 1.ขั้นขอนการจัดเก็บเอกสารเพื่อการนำมาบัญชึกบัญชี เก็บเอกสาร ทุกวันที่ 5 ของเดือน

รายการเอกสารเป็นเอกสารที่เกิดจากกิจกรรมทางการค้าในเดือน ช่วงวันที่ 1-30 หรือ 31

1.1 เอกสารด้านรายได้จากการขาย หรือ บริการ ชุดสำเนา

1.2 เอกสารด้านการรับเงินจากการขาย หรือบริการ ชุดสำเนา

1.3 เอกสารด้านนำฝากเช็ค และเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร ชุดสำเนา

1.4 เอกสารค่าใช้จ่ายของกิจการ ได้แก่

-1.4.1 ต้นฉบับใบกำกับภาษี จากการซื้อสินค้า ค่าบริการ                              ชุดต้นฉบับ

-1.4.2 ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศะพท์ ค่าอินเตอร์เนต                                        ชุดต้นฉบับ

-1.4.3 ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่ารับรอง ค่าเช่า ค่ายาม                                  ชุดต้นฉบับ

-1.4.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ                                                ชุดต้นฉบับ

1.5 เอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน ได้แก่

-1.5.1 หลักฐานการจ่ายเช็ค                                                        ชุดสำเนา    

-1.5.2 หลักฐานการจ่ายเงินสด                                                     ชุดสำเนา     

-1.5.3 Statement                                                                   ชุดสำเนา      

-1.5.4 เอกสารชุดใบสำคัญจ่ายอื่นๆ                                                ชุดสำเนา     

-1.5.5 เอกสารการจ่ายเงินเดือนพนักงาน หรือค่าจ้าง                            ชุดสำเนา

2.ขั้นขอนงานบริการด้านภาษี และ ประกันสังคม

2.1 บริการยื่นแบบและนำส่งภาษี ภงด.1 3 53              ทุกวันที่ 15 ของเดือน

2.2 บริการยื่นแบบและนำส่งประกันสังคม สปส.1-10      ทุกวันที่ 15 ของเดือน

2.3 บริการยื่นแบบและนำส่งภาษี ภพ.30                    ทุกวันที่ 23 ของเดือน

2.4 บริการจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขายประจำเดือน          ทุกวันที่ 23 ของเดือน

2.5 บริการแจ้งเข้า-แจ้งออกพนักงาน ประจำเดือน          ทุกวันที่ 30 ของเดือน

ขอบเขตในการให้บริการ สำหรับงานรายปี

3.ขั้นตอนการนำเสนองบการเงินประจำปี มีดังต่อไปนี้          ไม่เกิน 31 พค.ของปีถัดไป

            3.1 รายงานงบทดลอง

            3.2 รายงานกระดาษทำการ (งบดุล งบกำไรขาดทุน งบทดลองหลังปรับปรุง)

            3.3 รายงานงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรอง 2ชุด

            3.4 รายงานหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประกอบด้วยบัญชีต่างๆดังนี้

                        3.4.1 รายงานกระทบยอดรายได้กับแบบภพ.30

                        3.4.2 รายงานกระทบยอดแบบยื่นภงด.1 3 53 และ ประกันสังคม

                        3.4.3 รายงานลูกหนี้คงค้าง

                        3.4.4 รายงานเจ้าหนี้คงค้าง

                        3.4.5 รายงานเช็ครับรอเรียกเก็บ

                        3.4.6 รายงานเช็คจ่ายคงค้าง

                        3.4.7 รายงานทะเบียนทรัพย์สิน และค่าเสื่อมราคา

             3.5 สุดบัญชีรายวัน 5เล่ม

                        3.5.1 สมุดรายวันขาย

                        3.5.2 สมุดรายวันซื้อ

                        3.5.3 สมุดรายวันรับ

                        3.5.4 สมุดรายวันจ่าย

                        3.5.5 สมุดรายวันทั่วไป

            3.6 สมุดบัญชีแยกประเภท 5เล่ม

                        3.6.1 สมุดบัญชีแยกประเภททรัพย์สิน

                        3.6.2 สมุดบัญชีแยกประเภทหนี้สิน

            3.6.3 สมุดบัญชีแยกประเภททุน

            3.6.4 สมุดบัญชีแยกประเภทรายได้

            3.6.5 สมุดบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่าย

กรณีที่ธุรกิจของท่านมีรายการเดินบัญชีแล้วต้องการให้เราดูแล ติดต่อมาได้ค่ะ เพื่อที่เราจะได้เสนอราคาให้กับท่านในราคายุติธรรม ข้อมูลที่ใช้ในการทำใบเสนอราคามีดังนี้

          1.เลขนิติบุคคล 13หลัก

          2.งบการเงินย้อนหลัง 3ปีหรือเท่าที่มี พร้อมหน้ารายงานผู้สอบบัญชี

          3.ภงด.50 , ภงด.51 ย้อนหลัง 3ปี นับจากปีปัจจุบัน เพื่อดูประวัติการเสียภาษี และขาดทุนสะสมไม่เกิน5ปี

          4.แบบภ.พ.30 ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 และ แบบยื่นประกันสังคม ปีที่ต้องการปิดงบย้อนหลังถึงเดือนปัจจุบัน  เพื่อดูประวัติการเสียภาษีพร้อมรายการซื้อขายใบปีปัจจุบัน ข้อมูลส่งไปที่ Mail  pitipoom99@gmail.com