บริการภาษีอากร

บริการด้านกฎหมาย – ภาษีอากร (Tax & Law – Service)


บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • จัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี (เน้นการยื่นแบบผ่านระบบ Internet) ได้แก่
 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภงด.1)
 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30, ภพ.36)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย
 • บริการรับ-ส่ง เอกสารบัญชี และนำส่งแบบและภาษีต่อกรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์

จัดทำและยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย

 • บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภงด.94)
 • บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี(ภงด.90 ,ภงด.91)
 • บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51)
 • บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี(ภงด.50)

บริการด้านประกันสังคม

 

 1. บริการขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม และ กองทุนเงินทดแทน
 2. จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน (ผ่านระบบInternet)
 3. จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี
 4. บริการ แจ้งเข้า – แจ้งออก พนักงาน และ รายการเปลี่ยนแปลงอื่นๆของนายจ้าง และ ลูกจ้าง
 5. ตัวแทนจัดอบรมพนักงาน ทั้งในและนอกสถานที่ โดยวิทยากรที่มากด้วยประสปการณ์

บริการด้านกฎหมาย

ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย รับว่าความทั่วราชอาณาจักร รับทำนิติกรรมสัญญา เร่งรัดหนี้ บังคับคดี

ติดต่อฝ่ายกฎหมาย โทร: 086 – 5964254    คุณธนัท  ยันตรันตน์     LineID: TANUT2