ประเด็นรายจ่ายของกิจการที่จ่ายจริงแต่ไม่มีหลักฐานที่เพียงพอ

มาตรา 65 ตรี รายการต่อไปนี้ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการ คำนวณกำไรสุทธิ

(3) รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว  การให้โดยเสน่หา หรือการกุศล เว้นแต่รายจ่ายการกุศลส

าธารณะ หรือเพื่อการสาธารณะประโยชน์ตามที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี  ให้หักได้ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ2 ของกำไรสุทธิ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาการกีฬาตามที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัตรัฐมนตรี ให้หักได้อีกในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2ของกำไรสุทธิ

(9) รายจ่ายซึ่งกำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง หรือรายจ่ายซึ่งควรจะได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีอื่น เว้นแต่ในกรณี ที่ไม่สามารถจะลงรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีใดก็อาจลงจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ถัดไปได้

(13) รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ

(18) รายจ่ายซึ่งผู้จ่ายพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ

หมายเหตุ

1.กรณีผู้ขายสินค้า/ให้บริการ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องออกใบกำกับภาษี ให้ผู้ซื้อสินค้า/รับบริการทุกกรณี ทั้งนี้ ผู้ซื้อสินค้า/รับบริการจะต้องนำใบกำกับภาษีมาเป็นหลักฐานในการลงรายจ่าย

2.กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่จัดทำหรือจัดทำแล้วไม่ส่งมอบใบกำกับภาษี จะมีความผิดทางอาญาตามมาตรา 90/2 (3) แห่งประมวลรัษฎากร

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ คลิกที่นี่

ขอขอบคุณแหล่งที่มา กรมสรรพากร

Comments

comments