กรอกแบบฟอร์มจองชื่อ

แบบฟอร์มจองชื่อ

**ชื่อภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ จะต้องมีคำอ่านที่คล้องจอง และมีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน

**ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนสำหรับการจองชื่อ 1 คน ส่งทางไลน์ที่ต้องมีชื่อเป็นหุ้นส่วน ในการจดทะเบียนจัดตั้งด้วย**