เริ่มต้นธุรกิจ

บริษัท ปิติภูมิ การบัญชี จำกัด ดำเนินกิจการด้านบริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี มามากกว่า 20 ปี โดยเริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆ ในรูปของ สำนักงานบัญชีเล็กๆ และต่อมาได้จดทะเบียนบริษัท ณ.วันที่ 28 สิงหาคม 2555 ทะเบียนเลขที่ 010 5555126254 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 แสนบาท

บริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ

บริการรับจดทะเบียนจัดตั้ง จดแก้ไเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ ห้างหุส่วน,ทะเบียนพานิชย์ ร้านค้า ตัวแทน รับจดจัดตั้งมูลนิธิ ขอใบอนุญาต ทำงานสำหรับต่างด้าว ต่อ VISA ,Worppermit, เครื่องหมายการค้า, ขอใบอนุญาติธุรกิจท่องเที่ยว

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด จดทะเบียนบริษัท(Company Registration Service)

บริการด้านบัญชี

บริการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี อบรมบัญชี ปิดงบ งบเลิก งบค้างเก่า รวมถึงบริการตรวจสอบงบการเงิน นำส่งงบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร ทางระบบ Efiling สำหรับการอบรมเน้น นักศึษาจบใหม่ทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การสร้างผังบัญชี ปิดงบ

บริการด้านภาษีอากร

รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดทำแบบและนำส่งสรรพากรรายเดือน แบบนำส่งได้แก่ แบบภพ.30, ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภงด.51, ภงด.50 ด้วยระบบ E-filing

บริการด้านประกันสังคม

รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม จัดทำแบบและนำส่งรายเดือน บริการแจ้งเข้า แจ้งออก พนักงาน และจัดทำแบบนำส่งเงินสมทบประจำปี

บริการด้านงานวางระบบ

บริการรับติดตั้งเชื่อมต่อด้วยระบบ Lan พร้อมจำหน่าย Computer จำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express, โปรแกรม Businessplus ที่เหมาะกับธุรกิจ งานวางระบบบัญชี เชื่อมต่อระบบสินค้า รับ-จ่าย ด้วยระบบบาร์โค้ท

บริการด้านกฎหมาย

รับปรึกษาว่าความทั่วราชอาจักร รับทำนิติกรรมสัญญา ติดตาม เร่งรัดหนี้ บังคับคดี ด้วยทีมทนายที่มีประสปการณ์

Vision(วิสัยทัศน์)

เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ เบอร์1 ระดับจังหวัด

Mission(พันกิจ)

                 ด้านลูกค้า  .บริการลูกค้าด้วยคุณภาพ เน้นความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา

                                    .ให้บริการด้วยความโปร่งใส ถูกกฎหมาย ด้วยราคายุติธรรม

            ด้านพนักงาน  .พัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพ ทำงานแบบมืออาชีพ ด้วยการสื่อสารที่ชัดเจน รวดเร็ว                                               แม่นยำด้านกฎหมายสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจกับลูกค้า

                                    .อบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้านจรรยาบรรณ ด้านวิชาชีพ ด้านกฎหมายภาษีอากร                                           และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                     .ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน ด้านความสุขในการทำงาน สร้างโอกาศความก้าวหน้า                                          ในวิชาชีพมีความภักดีต่อองค์กร

ด้านอุปกรณ์สำนักงาน .นำระบบเทคโนโลยี และนวรรตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการบันทึกบัญชี การจัดเก็บข้อมูล                                          ที่มีความปลอดภัยสูง สะดวกในการค้นหา

                                      .จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์สำนักงานให้มีความครบถ้วนเพียงพอ มีคุณภาพ ทันสมัย และ                                             ดูแลบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ตลอดเวลา

                                      .มีระบบหารติดต่อทางระบบออนไลน์ และออฟไลน์ ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว

      ด้านพันธมิตรธุรกิจ .สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ สร้างเครือข่ายด้วยการแบ่งปันในบางเรื่องราวที่                                         ต้องพึ่งพากันได้

                   ด้านองค์กร .สร้างความมั่นคงให้กับองค์กร ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการรักษาลูกค้าเก่า เพิ่มลูกค้า                                         ใหม่ สร้างกำไรลดต้นทุน

                                      .มีสำนักงานที่น่าเชื่อถือ และสะดวกต่อการเข้ามาติดต่อ

GOAL (เป้าหมาย) ​

เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ เบอร์ 1 ระดับจังหวัด

เป็นผู้นำด้านต้นทุน  (Cost Leadership) และมีความทันสมัยเรื่องเทคโนโลยี

เป็นสำนักงานบัญชี  ที่ได้รับการรับรองเป็น “สำนักงานบัญชีคุณภาพ”                                                จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในปี 2566

เป็นสำนักงานบัญชี  ที่ได้รับการรับรองเป็น “สำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น”                                          จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในปี 2566