แบบฟร์อมจดจัดตั้งบริษัท

แบบฟอร์มจดจัดตั้งบริษัท

ชื่อและนามสกุล ผู้ถือหุ้น / และสัดส่วนผู้ถือหุ้น

วัตถประสงค์ของบริษัท ให้ระบุพอสังเขปตามที่จะทําธุรกิจจริงๆ โดยธุรกิจตัวทีต้องการทําก่อน ตัวแรกต้องใส่ไว้ในข้อ.1 เท่านั้นเพือจะระบุไว้เป็นรหัสธุรกิจหลักของบริษัท(ได้เพียง1.ข้อ)

หมายเหตุ เอกสารที่ต้องจัดส่งมาทางไลน์ เพิ่มเติมดังนี้

  1. สําเนาทะเบียนบ้าน เฉพาะที่ใช้ตั้งสํานักงานเท่านั้น ถ่ายหน้าแรกให้เห็นเลขที่บ้านให้ชัดเจน
  2. แผนทีตั้งสํานักงานให้แชร์แผนที่ส่งทางไลน์ ตรงตามตําแหน่งที่ตั้งตามทะเบียนบ้านที่ใช้ตั้งสํานักงานเท่านั้น หรือสามารถวาดแผนที่สําเร็จส่งมาได้เลย
  3. สําเนาบัตร ถ่ายขนาด เท่าของจริง ของทุกคนตามที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้น
    1. กรณีคนไทย สําเนาบตัรประชาชนหน้าและหลัง
    2. กรณีต่างชาติ ใช้ Pasport+Visa ทุกหน้า
  4. กรณีมีต่างด้าวถือห้นุตั้งแต่ 4่0% ไมเ่กิน 49% หรือ ถือห้นุตํ่ากวา่ 40% แต่เป็นกรรมการผู้มีอํานาจต้องมีหนังสือรับรองจากธนาคาร สําหรับเงินฝากของทนุที่ชําระแล้วของผู้ถือห้นุที่เป็นคนไทยทุกคนรวมกันไม่น้อยกวา่ 25% (แนบต้นฉบบัเท่านั้น) 
  5. แบบตรายางหากต้องการใช้ ให้สง่เป็นไฟล์ AI เป็นไฟล์ทีสามารถส่งร้านทําตรายางได้เท่านั้ น เพราะค่าตรายางที่ให้ฟรี คือค่าจ้างทํา ราคาไมเ่กิน 250 บาท/อัน เท่านั้น หากเกินลกูค้าต้องรับผิดชอบจ่ายเพิมตามมลูค่าจริง และหากลกูค้าไมทำตรายาง ลกูค้าไมส่ามารถนํามาหักเป็นส่วนลดได้